சிம்மாசனத்தின் தொடரில் நடாலியா தேனா நிர்வாண காட்சி

பிரபல திரைப்படக் காப்பகம்

ஹாரி பாட்டரில் நடாலியா தேனா ஏ.கே.ஏ நிம்படோரா டோங்க்ஸ் மற்றும் தி ஆர்டர் ஆஃப் தி பீனிக்ஸ் புகழ் அவரது முழு நிர்வாண உடலை அம்பலப்படுத்துகின்றன. அவள் ஆடைகளை அவிழ்த்து விடுகிறாள், அவளுடைய முன் நிர்வாணம், நிர்வாண புண்டை மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட புஷ் பற்றிய தெளிவான பார்வையை நாங்கள் பெறுகிறோம். பாருங்கள்கேம் ஆப் த்ரோன்ஸின் நிர்வாண காட்சியில் நடாலியா தேனா நிர்வாண புண்டை, முலைக்காம்புகள் மற்றும் புஷ்தொடர்.சிம்மாசனத்தின் தொடரில் நடாலியா தேனா நிர்வாண காட்சி