‘ரோஜாவின் பெயர்’ என்பதிலிருந்து நினா ஃபோட்டராஸ் நிர்வாண செக்ஸ் காட்சி

பிரபல திரைப்படக் காப்பகம்

இங்கே இன்னும் புதியதுநினா ஃபோட்டராஸ் நிர்வாண செக்ஸ் காட்சி‘தி நேம் ஆஃப் தி ரோஸ்’ என்பதிலிருந்து, இந்த சூடான ரெட்ஹெட் தனது பையனுடன் வெளியேறி, தனது பெரிய சேவலை காடுகளின் நடுவில் எங்காவது சவாரி செய்கிறார்! நினாவின் நிர்வாண உடலில் இந்த மனிதன் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் வழியை நான் வணங்குகிறேன், அவன் அவளை வணங்குகிறான்! மற்றவற்றைக் காண்க நிர்வாண பிரபலங்கள் நாங்கள் இங்கே இருக்கிறோம், முட்டாள்!நினா ஃபோட்டராஸ் நிர்வாண செக்ஸ் காட்சி